Statuss:
Noslēdzies

attēlsattēlsattēlsattēls

 

 

 

 

 

 

POLICIJAS DARBINIEKU APMĀCĪBAS IZMANTOJOT VIENU NO PRĪMES LĒMUMA SADARBĪBAS INSTRUMENTIEM – KOPĪGAS POLICIJAS OPERĀCIJAS

 

Lai sagatavotos un īstenotu ES normas Prīmes lēmuma 2008/615/JHA ieviešanā par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (turpmāk - Prīmes lēmums) attiecībā uz valsts kārtības un drošības uzturēšanu un noziedzīgus nodarījumus novēršanu, dažādu masu pasākumu laikā. Prīmes lēmums paredz arī iespēju izmantot policijas pārrobežas sadarbības iespējas, kas ļauj piesaistīt citu valsts policijas darbinieku palīdzību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, drošību un novērstu noziedzīgu nodarījumu – īpaši masu pasākumu laikā. Viens no svarīgākajiem aspektiem Prīmes lēmumā ir tas, ka ES dalībvalstīm, kuras ierodas citā dalībvalstī, lai piedalītos kopīgās policijas operācijās, tieks piešķirtas tās valsts policijas noteiktās pilnvaras. Ņemot vērā iepriekš minēto Lietuvas policijas departaments kopā ar policijas iestādēm no Igaunijas, Somijas, Latvijas un Polijas kopīgi īsteno projektu “Prīmes lēmuma īstenošana, sagatavošanās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas kopīgām policijas operācijām” HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001445 (turpmāk – projekts) īpašu programmu “Cīņa ar noziedzību un tās prevencija” (ISEC). Projekts tika finansēts no Eiropas fonda līdzekļiem un projekta dalībvalstu - Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas ieguldījuma.

Projekta mērķis ir veicināt drošību Eiropas Savienībā, stiprinot Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas policijas darbinieku kapacitāti, lai īstenotu pārrobežu sadarbību ievērojot Prīmes Lēmumu.

Projekts tika uzsākts 2011.gada 1.jūnijā un noslēdzās 2013.gada 31.decembrī. Projektā kopā piedalījās 467 dalībnieki (60 - konferencēs, 12 apmācības vizītēs un 395 - apmācībās). Kopumā projektā no katras dalībvalstis piedalās - 119 Lietuviešu, 111 – Latviešu, 111 - Igauņu, 111 - Poļu, 11 - Somu, 2 - Vāciešu un 2 – Zviedru policijas darbinieki.

Projekts tika ieviests ar 5 aktivitātēm: konferences, mācību vizītes, apmācības, kopēja mācību programmas izstrāde un mācību materiāla sagatavošana un informatīva rokasgrāmatas izstrāde organizējot kopīgas policijas operācijas.

Projekta vadība (turpmāk – PSG) sastāvs no Projekta administratora, Projekta administratora asistenta, Projekta finanšu koordinatora, Programmas koordinatora, Programmas koordinatora asistenta un no dalībvalstu Projekta koordinatoriem (viens koordinators no katras dalībvalsts izņemot Somiju).

Projekta ieviešanas sākās ar atklāšanas konferenci, kura notiks 2011.gada jūnijā Trakai (Lietuvā). Atklāšanas konferencē piedalījās 30 dalībnieki no visām dalībvalstīm, kā arī tiesībaizsardzības pārstāvji no Vācijas un Zviedrijas.

2011.gada augustā projekta apmācības programmas intruktoriem tika organizēti profesionāli angļu valodas kursi, lai sagatavotu katras dalībvalsts deleģētos intruktorus apmācībām tālākajās apmācībās.

No 2012.gada februāra līdz maijam tika organizēti projekta intruktora apmācības kursi. Apmācību kursu mērķis bija sagatavot 16 instruktorus (4 no katras dalībvalsts), kuri būs informēti par katras dalībvalsts tiesību normatīvajiem aktiem un to īpatnībām, kā arī sniegt savas zināšanas pārējiem savas dalībvalstu policijas darniniekiem. Apmācību laikā tika apgūtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās un to pielietošanas iespējas attiecīgā dalībvalstī piedaloties kopīgās policijas organizētajās operācijās.

Lai iepazītos ar Ziemeļvalstu pieredzi, 2012.gada aprīlī projekta ievaros notika pieredzes apmaiņas vizīte Helsinkos (Somijā), kurā piedalījās no katras dalībvalstis 3 augsta līmeņa policijas darbinieki. Pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Somijas policijas pārstāvji. Vizītes laikā delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Somijas pieredzi sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu masu un sporta pasākuma laikā, kā arī pieredzes apmaiņu ar citu valstu policijas spēku piesaisti.

2012.gada septembrī tika pabeigta projekta apmācības programmas, iekšējām dalībvalstu apmācībām. Līdz ar to katra dalībvalsts uzsāka savas iekšējās mācības pēc izstrādātās programmas. Iekšējās dalībvalstu – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas mācības norisinās no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada februārim. Kopumā tiek organizētas 8 apmācības (2 katrā valstī). Kopumā tiks apmācīti 160 policijas darbinieki (40 no katras valsts. Šāda veida apmācības vada katras dalībvalsts noteiktie instruktori, kuri iepriekš projekta gaidāt tika sagatavoti.

No 2013.gada 6.-7.jūnijam notika kopīgās praktiskās mācības, kuras tika organizētas Alytus (Lietuvā). Šāda veida mācības deva iespēju praksē pielietot projekta laikā apgūtās teorētiskās un taktiskās zināšanas. Iepriekš minētajās divu dienu apmācībās kopā piedalījās 140 policijas darbinieki ( 35 no katras dalībvalsts) 16 instruktori (4 no katras dalībvalsts) un 18 novērotāji no visām projekta partnervalstīm.

2013.gada oktobrī tika izdota Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Policijas Kopīgas policijas operāciju rokasgrāmata (turpmāk – rokasgrāmata). Rokasgrāmatā ir iekļauta strukturāla informācija par kopīgām policijas operācijām, kas ietver vispārīgo Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, policijas sistēmas, galvenās definīcijas, policista juridisko statusu, dienesta ieroču un piespiedlīdzekļu izmantošanas īpatnības, ja notiek kopīgas operācijas kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Vienlaicīgi rokasgrāmatā ir veikts īss apkopojums par galvenajām definīcijām un īpašo aprīkojuma atšķirībām starp projekta dalībvalstīm. Kopā tika izdotas 600 rokasgrāmatas (200 angļu valodā un 100 katras dalībvalsts valodā). Rokasgrāmata veicinātu starptautisko sadarbību, nodrošinātu policijas darbinieku izpratni par katras dalībvalsts normatīvo aktu nosacījumiem, kā arī ātrāku informācijas pariti veicot kopīgas policijas operācijas.

Pēc projekta īstenošanas tika apkopoti Galīgie secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai īstenotu kopīgus pasākumus saskaņā ar Prīmes lēmumu. Veicot teorētiskos un praktiskos treniņus, instruktori un dalībnieki diskutēja un analizēja juridiskos aspektus, savas valsts procedūras, kā arī praktisko askpektus. Galīgie secinājumi viedo pāskatu par pašreizējiem juridiskiem, procesuāliem un praktiskiem aspektiem šajā jomā, kā arī ieteikumus, lai uzlabotu pašreizējo situāciju un turpmāko attīstību.

Lai projekta dalībniekus iepazīstinātu ar rokasgrāmatas saturisko informāciju un projekta secinājumiem praktiskajās mācībās, katrā dalībvalstī – Igaunijā, Lietuvā, Latvijā un Polijā tika organizēts viens iekšējais seminārs (kopā 4 semināri, katrā valstī viens)Conclusions, 4 national seminars were held in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland (October – December 2013). Katrā seminārā piedalījās 25 policijas darbinieki, kuri jau iepriekš piedalījās arī praktiskajās mācībās.

Šis projekts ir svarīgs ne tikai, lai uzlabotu konkrētu starptautisko sadarbības instrumentu, bet arī dalībvalstu policijas darbinieku attiecības, kā rezultātā var pakāpeniski plānot praktiskas kopīgas policijas operācijas. Būtiski, ka šī projekta ietvaros katra dalībvalsts iepazīstas ar pārējo dalībvalstu tiesību normatīvajiem aktiem un to iekļaušana ES tiesību sistēmā, līdz ar to nodrošinot obligātu Prīmes lēmumu ieviešanu visās ES dalībvalstīs.

                                                           es karogs.JPG

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli un Komisija nav atbildīga par šeit sniegto informāciju.