Statuss:
Noslēdzies
ES karogs

Projekta Nr. HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037

„Stratēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī

Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” noslēgums.

2016.gada 12.-13.maijā  Lietuvā, Birštonā notika projekta „Stratēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” (turpmāk – Projekts) noslēguma  konference. Konferenci organizēja Lietuvas Policijas departaments un tajā piedalījās Projekta partnervalstu policiju priekšnieki vai vietnieki.

Projekts tika īstenots laika periodā no 2014.-2016.gadam un tā īstenošanas laikā tika organizētas daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi. Neskatoties uz to, visas aktivitātes un pasākumi bija vērsti uz kopīgo mērķi -  stiprināt Baltijas valstu un Ziemeļvalstu policijas institūciju kapacitāti, izstrādājot kopīgu reģionālo sadarbības stratēģiju, tāpat arī vairākas aktivitātes tika veltītas sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomai.

Lai pilnveidotu starptautisko un inter-institucionālo sadarbību reģionā, 2015.gada sākumā Projekta partnervalstu policijas iestāžu vadītāji parakstīja Pārrobežu reģionālo stratēģiju (turpmāk – Stratēģija). Tāpat arī tika parakstīti Rīcības plāni 2015.-2017.gadam, kuros tika noteikti konkrēti pasākumi Stratēģijas īstenošanai. Jāpiezīmē, ka projekta īstenošanas laikā liela daļa no Rīcības plāna punktiem ir jauieviesti, kā arī Rīcības plāna punkti tika izvērtēti ekspertu sanāksmēs, kas tika organizētas Projekta īstenošanas laikā.

Cita starpā, projekta aktivitātes bija vērstas uz nodarbināto, kas strādā ar Eiropas Savienības jautājumiem, apmācību.  Projekta ietvaros tika izstrādātas apmācību programmas un materiāli, kā arī tika organizētas praktiskās apmācības nodarbinātajiem, kas piedalās ES Padomes darba grupās. Tāpat arī Lietuvas Policijas departamenta pārstāvji sniedza lielu atbalstu Latvijas un Igaunijas kolēģiem, daloties ar pieredzi par prezidentūras nodrošināšanu ES Padomē.

Projekta ietvaros tika īstenota vērtīga un interesanta aktivitāte „Mobilā sakaru virsnieka pilotfāze”,  kurā piedalījās Latvija, Lietuva un Igaunija. Pilotprojekta ietvaros katra no minētajām valstīm izvēlējās vienu ES DV, uz kuru nosūtīt mobilo sakaru virsnieku, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu. Lietuva izvēlējās Vāciju, Latvija- Apvienoto Karalisti un Igaunija – Zviedriju.

Tāpat arī Projekts bija labs veids, kā nostiprināt esošo sadarbību starp Baltijas valstīm sabiedriskās kārtības nodrošināšanai masu pasākumu laikā, labākā prakse tika nodota arī Austrumu partnerības valstīm, lai šīs valstis apgūtu darbu multikulturālā vidē un modernizētu to iekšējos standartus un procesus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, tika organizēts kopīgs seminārs.

Projekta noslēguma konferencē tika pārrunāti Projekta rezultāti, gūtās atziņas, kā arī plāni turpmākajai sadarbībai. Ņemot vērā vairāku Projekta partnervalstu policiju iestāžu īstenotās reformas, liela daļa konferences diskusiju bija veltītas institūciju darbības procesu pilnveidošanai un izmaiņām, darba efektivitātes uzlabošanai, kā arī stratēģiskajiem jautājumiem.  Visas Projekta partnervalstu delegācijas informēja par veiktajām inovācijām, risinājumiem un pieredzi šajā jomā. 

attēls

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības

Eiropas Komisijas Iekšlietu un migrācijas ģenerāldirektorāta programmas

„Noziedzības novēršana un cīņa pret to”