Statuss:
Īstenošanā
ES karogs

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS), Valsts policiju (VP) un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.–2020.gada programmas projektu Nr. IC/IDF/2020/6 „Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis:

Veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) un tās tehniskās platformas modernizāciju, un papildināt to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa nosacījumu izpildi, vienlaikus nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveidi.

Projekta īstenošanas laiks: 16.09.2020. – 30.11.2023.

Finansējums: 7 884 398 EUR

86% apmērā 6 732 037 EUR apmērā ES fondu finansējums.

14% apmērā 1 122 361 EUR ir valsts budžeta finansējums.

2 002 878 EUR projekta neattiecināmās izmaksas.

Projekta pasākumi:

 1. Projekta vadība un administrēšana.
 2. REIS modernizācija un IIS ieviešana.
 3. Nacionālās vienotās saskarnes integrācija.
 4. Centrālā piekļuves punkta izveide un sistēmu integrācija.
 5. Gala lietotāju iekārtu iegāde un integrācija.
 6. Drošības testi.
 7. Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) pilnveide.
 8. Piekļuves ETIAS centrālās sistēmas datiem nodrošināšana pārbaudes veikšanai pie ārējām robežām un imigrācijas kontroles nolūkiem, t.sk. ETIAS VV datu apmaiņas risinājuma nodrošināšana.
 9. Centrālajos piekļuves punktos izmantoto risinājumu pielāgošana.
 10. ETIAS darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana.
 11. Pašapkalpošanās kiosku iegāde un uzstādīšana.
 12. Robežšķērsošanas punktu infrastruktūras uzlabojumi.
 13. Robežsargu darba vietu uzlabojumi robežšķērsošanas punktos.
 14. Pārbaudes paviljonu un autobusu pasažieru termināla izbūve “Grebņevas” robežšķērsošanas punktā.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 1. Modernizēts REIS un veikta nacionālās vienotās saskarnes ieviešana un integrācija, t.sk. nodrošināta integrācija ar nacionālās vienotās saskarnes starpniecību un veikti drošības testi.
 2. Izveidots viens Centrālās piekļuves punkts un pielāgotas informācijas sistēmas, t.sk., lai nodrošinātu piekļuvi ETIAS centrālās sistēmas datiem tiesībaizsardzības nolūkos.
 3. Pilnveidots ETIAS, t.sk. veikta ETIAS aparatūras komponenšu, tostarp – NUI, izvietošana un atbilstošas vides nodrošināšana, tīkla iekārtu konfigurācija ETIAS komponenšu un pārējo IeM tīkla resursu nodalīšanai un aizsardzībai un savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai, lokālo tīklu konfigurācija, lai nodrošinātu drošu piekļuvi ETIAS komponentēm.
 4. Izveidots 1 apmācību materiāls video formātā sistēmas lietotājiem.
 5. Iegādāts nepieciešamais gala lietotāju aprīkojums.
 6. Aprīkojums integrēts darbam ar REIS un centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu.
 7. Iegādāti un uzstādīti pašapkalpošanās kioski. Nodrošināta videonovērošanas sistēma.
 8. Modernizēts “Grebņevas” robežšķērsošanas punkts. Aprīkotas robežšķērsošanas punktu darba vietas. Uzbūvēti un aprīkoti pārbaudes paviljoni un autobusu pasažieru termināls “Grebņevas” robežšķērsošanas punktā.

 

Kontaktpersona:

Svetlana Kaļva

Projekta vadītāja

E-pasts: Svetlana.Kalva@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 28326907