Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Jautājumi saistībā ar COVID-19 Drukāt

 

 

 

Jautājums: Kā es varu iesniegt Valsts policijā iesniegumu, ja nevēlos iet uz iecirkni?

Atbilde: Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu, varat nosūtīt pa e-pastu: . Tāpat iesniegumu iespējams nosūtīt portālā Latvija.lv (reģistrācija ar internetbankas datiem). To varat izdarīt šajā sadaļā: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts 

Iesniegumā ir jānorāda detalizēta informācija, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai, kā arī savi personas dati, adrese un kontakttālrunis.

 

Jautājums: Vai policija kontrolē un tiek piemērots sods personām, ja vienā automašīnā pārvietojas vairāk, nekā divas personas?

Atbilde: Valdības pieņemtie ierobežojumi pēc būtības neattiecas uz personu atrašanos privātajās automašīnās. Tomēr varam apstiprināt, ka kontrolējot citus ārkārtējās situācijās ierobežojumus, policija arī preventīvi uzrauga un atsevišķos gadījumos arī pārbauda automašīnas.Gadījumos, ja vairāk, nekā divas personas pārvietojas vienā automašīnā, piemēram, dodoties uz darbu, vai šīs personas ir vienas ģimenes locekļi, šobrīd policijai NAV iemesla vērtēt to kā pārkāpumu.

 

Jautājums: Ar ko atšķiras pašizolācija no karantīnas?

Atbilde: Atgriežoties no ārzemēm, personai 14 dienas ir jaievēro pašizolācija.

Tas nozīmē:

 • jāuzturas dzīvesvietā;

 • nedodas uz darbu;

 • neuzņem viesus;

 • nedodas uz sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, tostarp atbilstoši iespējām neizmanto sabiedrisko transportu;

 • maksimāli samazina kontaktu ar citiem cilvēkiem;

 • drīkst doties pastaigās, kur nav lielas cilvēku plūsmas, piemēram, mežā vai pludmalē, taču nedrīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par diviem metriem;

 • nepieciešamības gadījumā persona var doties uz veikalu vai aptieku, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskaa, cimdi) un ievērojot divu metru distanci starp veikala apmeklētājiem un darbiniekiem, taču pēc iespējas cenšas izmantot alternatīvas iespējas, kā iegādāties nepieciešamās preces;

 • neapciemo vecāka gadagājuma cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām;

 • jābūt uzmanīgam ar virsmām – durvju rokturiem, liftu pogām u.c.Karantīna savukārt nozīmē pilnīgu neiziešanu no mājas! Karantīnu drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Karantīnā esoša persona pirmās nepieciešamības preces vai pārtikas iegādei izmanto iespēju šīs preces piegādāt uz mājām, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, šo preču piegādi nodrošina tuvinieki, atstājot iepirkumus pie durvīm vai lūdz pašvaldības sociālā dienesta palīdzību.

 

Atgādinām, ja parādās viegli simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), jāzvana 8303 vai 67801112. Ja simptomi ir ļoti smagi (ļoti augsta temperatūra, apgrūtināta elpošana), jāzvana113!Jautājums: Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?

Atbilde: Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (LAPK 176.2.)
Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.


Question: Who and how will control adherence to the restrictions?

Answer: Citizens failing to comply with the restrictions and bans issued by the government may be penalised with a fine of up to EUR 350 (Administrative Violations Code Article 176(2)).
The State Police in collaboration with the Municipal Police will monitor public areas where people may assemble, as well as react accordingly to incoming information, assessing possible violations. The State Police urges citizens to be responsible and adhere to the precautionary measures introduced. Each case will be evaluated separately. The objective of the precautionary measures is mainly to prevent and stop mass assemblies of people. Penalties will be issued for violation of these restrictions.

 

Вопрос: Кто и как будет контролировать соблюдение ограничений?

Ответ: За нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвычайной ситуацией, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об административных правонарушениях, 176.2.).
Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений будет контролировать общественные места, где могут собираться люди, и после получения информации будет надлежащим образом реагировать и оценивать возможные нарушения. ГП призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные меры предосторожности. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Ограничительные меры в первую очередь направлены на предотвращение или пресечение массового скопления людей. Если ограничения нарушены, могут быть наложены штрафы.Jautājums: Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Atbilde:

 • Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
 • Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
 • Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

 


Question: What are the possible penalties for failing to comply with the Order of the CoM?

 Answer:

 • In case of failure to comply with the rules on sanitary hygiene and epidemiological safety, if it has led to an epidemic, a prison sentence may be imposed.
 • There is no need for a deliberate desire to infect anyone in order to impose a criminal liability. It is enough with awareness of the potential consequences.
 • Institutions have the right to impose restrictive measures on persons in cases of risk of spread of infectious diseases.

 

Вопрос: Каковы возможные наказания за невыполнение распоряжения КМ?
Ответ:

 • За несоблюдение правил санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности, если такие действия вызвали эпидемию, может быть применено тюремное наказание.
 • Для наступления уголовной ответственности не требуется заведомого желания кого-либо инфицировать. Достаточно осознавания возможных последствий.
 • В случае риска распространения инфекционных заболеваний институции имеют право установить для лиц ограничительные меры.

 Jautājums: Kur vērsties, ja zinu personu, kura neievēro pašizolāciju?

Atbilde: ja ir informācija par konkrētu personu un šīs personas konkrētu atrašanās vietu, jāziņo 110!Jautājums: Kādus lēmumus attiecībā uz pasākumu norisi ārkārtas Ministru kabinets un Krīzes vadības grupa pieņēma 14.03.?

Atbilde: Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS:

 • svētku pasākumus,
 • izklaides pasākumus,
 • kultūras pasākumus,
 • sporta pasākumus,
 • atpūtas pasākumus (t.sk. naktsklubos un diskotēkās),
 • sapulces,
 • gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām),
 • reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties.

Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS:

 • kultūras,
 • izklaides,
 • atpūtas,
 • sporta,
 • reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.

Vienlaikus noteikts, ka pasākumu norises vietas strādās līdz plkst. 23:00!Question: What decisions regarding event organisation were taken at the 14 March emergency meeting of the Cabinet of Ministers and the Crisis Management Group?

Answer: Regardless of the number of participants ALL PUBLIC EVENTS are cancelled and prohibited, including:

 • fesitvities,
 • entertainment events,
 • culture events,
 • sports events,
 • leisure events (incl. at night clubs and discos),
 • meetings and gatherings,
 • processions and demonstrations (as defined in the Law on Meetings, Processions and Pickets),
 • religious ceremonies with gathering of people,

 

UNORGANISED GATHERING of more than 50 people are restricted:

 • at culture,
 • entertainment,
 • leisure,
 • sports and
 • religious gathering places.

Additionally, working hours of all gathering places are limited to 23:00.

 

 

Bопрос: Какие решения относительно проведения мероприятий были приняты 14 марта Кабинетом министров и Группой управления кризисами?

Oтвет: Независимо от числа посетителей отменить и запретить все ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЧНЫЕ:

 • праздничные мероприятия,
 • развлекательные мероприятия,
 • культурные мероприятия,
 • спортивные мероприятия,
 • мероприятия отдыха (в т.ч. в ночных клубах и на дискотеках),
 • собрания,
 • шествия и пикеты (согласно определениям, упомянутым в законе О собраниях, шествиях и пикетах),
 • собрания для проведения религиозных действий.

 

Ограничить НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ СОБРАНИЯ:

 • культуры,
 • развлечений,
 • отдыха,
 • спорта,
 • в местах проведения религиозных обрядов более чем 50 человек.

Одновременно постановлено, что места проведения мероприятий работают до 23:00!

 

 

Jautājums: Vai ir atļauti privāti pasākumi?

Atbilde: Ārkārtējās situācijas laikā, ja vien iespējams, būtu vēlams atteikties arī no privāti organizētu pasākumu rīkošanas. Ja tas nav iespējams un pasākums / tā daļa notiek publiskās telpās, attiecināms 50 personu pulcēšanās ierobežojums.

 

Jautājums: Vai atļauti dievkalpojumi?

 
Atbilde: Nē

 

Question: Will church services be permitted?
Answer: No.

 

Bопрос: Разрешены ли богослужения?
Oтвет: Нет.Jautājums: Vai atļautas kāzas?

Atbilde: Ārkārtējās situācijas laikā, ja vien iespējams, būtu vēlams atteikties arī no privāti organizētu pasākumu rīkošanas. Ja tas nav iespējams un pasākums / tā daļa notiek publiskās telpās, attiecināms 50 personu pulcēšanās ierobežojums.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo drošību, ievērojot piesardzības pasākumus laulību un bēru ceremoniju rīkošanā.


Jautājums: Vai atļautas bēres?

Atbilde: Jā.


Jautājums: Vai drīkst notikt nodarbības sporta klubos?

 
Atbilde: Nē.

 

Question: Are gyms and fitness centres allowed to operate?
Answer: No.

 

Bопрос: Могут ли проводиться занятия в спортклубах?
Oтвет: Нет.Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām?

Atbilde: Šobrīd uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem šie ierobežojumi neattiecas.


Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas arī uz spēļu zālēm?

Atbilde: Jā, MK ierobežojumi attiecas arī uz spēļu zālēm.


Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas uz sabiedriskā transporta izmantošanu?

Atbilde: Nē.

 

 

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

 

Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT

Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT

Ieteikumi STARPTAUTISKO PASĀKUMU ORGANIZATORIEM - ŠEIT

VIZUĀLIE MATERIĀLI - ŠEIT

JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT

SKARTĀS TERITORIJAS - ŠEIT

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM - ŠEIT