Biežāk uzdotie jautājumi par sodiem saistībā ar fotoradariem Pilnā versija

1. Kurās valstīs reģistrētu transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem tiek nosūtīti administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem) Latvijas Republikas teritorijā?

 

 Lēmumi par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem) Latvijas Republikas teritorijā, tiek pieņemti un nosūtīti 8 EEZ (Eiropas ekonomikas zonas) valstīs  - Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Vācijā, Somijā un Slovākijā - reģistrētu transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem.

 

2. Kā pārliecināties par to, vai saņemtais administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu, kurš fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem) Latvijas Republikas teritorijā, ir tiesisks un nav viltots?

 

Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likuma 43.6pants reglamentē īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās attiecībā uz pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, tostarp, nosakot gan minētajās lietās pieņemto lēmumu saturu, gan to, ka tie ir spēkā esoši un saistoši bez jebkādiem pilnvaroto vai atbildīgo personu parakstiem. Proti, Ceļu satiksmes likuma (turpmāk – CSL) 43.6panta septītā daļa paredz, ka administratīvā pārkāpuma protokols–lēmums ir derīgs bez administratīvo sodu piemērojušās amatpersonas paraksta.

Ievērojot minēto, šaubu gadījumā pie administratīvās atbildības sauktajai personai, pārbaudot lēmumā ietvertās informācijas atbilstību CSL 43.6panta sestās daļas prasībām, ir viegli pārliecināties, ka attiecībā pret viņu pieņemtais lēmums ir spēkā esošs un vērā ņemams paziņojums. Ja pie administratīvās atbildības sauktajai personai joprojām pastāv šaubas par pieņemtā lēmuma tiesiskumu, viņai ir tiesības iesniegt lēmuma pieņēmējam iesniegumu ar lūgumu apstiprināt pieņemtā lēmuma autentiskumu.

 

3. Kādos gadījumos ir jāaizpilda administratīvā pārkāpuma protokolam – lēmumam par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu, kurš fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem), pievienotā Atbildes veidlapa?

 

Administratīvā pārkāpuma protokolam – lēmumam piemērotā Atbildes veidlapa jāaizpilda tikai gadījumā, ja persona, kurai piemērots administratīvais sods, nav vadījusi transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī. Atbildes veidlapā jānorāda personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī vadīja transportlīdzekli, identificējošos datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, vadītāja apliecības numuru, izdošanas datumu un vietu, vadītāja apliecības izdevēju valsti) un atbildes veidlapai jāpievieno pierādījumus, kas apliecina, ka šī persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī vadīja transportlīdzekli. Aizpildot Atbildes veidlapu, persona ar savu parakstu apliecina, ka sniedz patiesas ziņas par personu, kura pārkāpuma izdarīšanas brīdī vadīja transportlīdzekli.

Gadījumā, ja persona, kurai piemērots administratīvais sods, pārkāpuma izdarīšanas brīdī pati ir vadījusi transportlīdzekli, Atbildes veidlapa nav jāaizpilda.

 

4. Vai administratīvais sods par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu, kurš fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem), tiks atcelts, ja persona, kurai tas piemērots, pati nav vadījusi transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī?

 

Ja transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja iesniegtie pierādījumi – Atbildes veidlapa un tai pievienotie vadīšanas faktu apliecinoši pierādījumi (nomas līgums, pirkuma-pārdošanas līgums, transportlīdzekļa vadītāja paskaidrojumi utml.) - apliecinās, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzekli ir norādītais transportlīdzekļa vadītājs, iestāde lēmumu par administratīvā soda piemērošanu transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam atcels un pieņems lēmumu par tā piemērošanu transportlīdzekļa vadītājam.

 

5. Kā pareizi apmaksāt ar administratīvā pārkāpuma protokolu – lēmumu par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu, kurš fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem) Latvijas Republikas teritorijā, piemēroto naudas sodu?

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu maksājuma izpildi, starptautiskā maksājuma SEPA (Single EuroPayments Area) uzdevumā korekti jānorāda saņēmējiestādes rekvizīti, kā arī maksājuma mērķī obligāti jānorāda administratīvā pārkāpuma protokola – lēmuma numurs. Ievadot saņēmēja nosaukumu un citas bankas IBAN kontu kādā no Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kā arī izvēloties “EUR” kā maksājuma valūtu, forma automātiski piedāvās to kā SEPA maksājumu.

Naudas sods iemaksājams:

Saņēmējs

VALSTS KASE

Adrese

Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1919

Konta nr. (IBAN)

LV31TREL1060141015220

Saņēmējiestāde

VALSTS KASE

Saņēmēja BIC/SWIFT

TRELL22XXX

Maksājuma summa

__,00 EUR

Maksājuma mērķis

administratīvā pārkāpuma protokola – lēmuma numurs

 

Maksājumā saņēmēja kontam obligāti jābūt IBAN formātā (rakstītam bez atstarpēm).

Gadījumā, ja maksājumu veikt neizdodas, vēlreiz jāpārliecinās, vai maksājuma uzdevums ir aizpildīts pareizi. Ja nav iespējams veikt maksājumu,  jāsazinās ar savu banku, lai saņemtu konsultāciju.

 

Neskaidrību gadījumā, kā arī lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem) Latvijas Republikas teritorijā, un par tiem piemērotajiem sodiem vai to apmaksu, var sazināties ar iestādi elektroniski uz e-pasta adresēm - speedcamera@vp.gov.lv; kanceleja.cpp@vp.gov.lv, vai arī zvanīt pa tel.nr.+37167208108.