Valsts kompensācija Pilnā versija

Juridiskās palīdzības administrācija (www.jpa.gov.lv) ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kuras viens no uzdevumiem ir valsts kompensācijām cietušajiem paredzētos līdzekļu izmaksāšana.

2006.gada 20.jūnijā stājās spēkā likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”.

Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā:

  • iestājusies personas nāve;

  • cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;

  • aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība;

  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

  • cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

 

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots, vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

 

Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu. Pēc kriminālprocesa pabeigšanas cietušajam ir tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtībā.

No 2014.gada vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās 5 minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.


Kompensācija tiek izmaksāta 100% apmērā, ja iestājusies personas nāve, 90% apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, 50% apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, izņemot iepriekš minētos gadījumus, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.


Ja cietušais no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

 

Lai saņemtu valsts kompensāciju, personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kurai jāpievieno attiecīgi dokumenti:

- procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

- spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

 

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijā iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

 

Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt. Ja atsevišķos gadījumos lēmuma pieņemšanai vajadzīga papildu informācija vai pieprasījumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti – tad lēmuma pieņemšanas termiņš ir ilgāks. Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksu, ieskaitot valsts kompensācijas summu valsts kompensācijas pieprasījumā norādītājā bankas kontā vai pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

 

Bukleta par valsts kompensāciju cietušajiem elektroniskā versija atrodama Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapas sadaļas „Publikācijas un statistika” apakšsadaļā „Informatīvie materiāli”.

 

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu, kā arī pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas klientu pieņemšanas servisā pieņemšanas laikā http://www.jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.