Visas aktualitātes Pilnā versija

Aug sabiedrības uzticamība policijai 2010. gada 14. janvāris

 

2010.gada 14.janvārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Aug sabiedrības uzticamība policijai


Pēc jaunākajiem socioloģiskās aptaujas datiem sabiedrības uzticamība policijai augusi līdz 65%. Salīdzinājumā ar iepriekšējos gados veiktajām aptaujām uzticamība augusi par vairāk kā 15% (2003. - 2007.gada dati 43- 45%) Arī atbildes uz jautājumu – apmierinātību ar policijas darbu - pierāda, ka rezultāti ir līdzīgi – ar policijas darbu apmierināti 62% iedzīvotāju. Policijas vadība uzticības pieaugumu policijai skaidro ar ieguldīto laiku paužot Valsts policijas viedokli masu informācijas līdzekļos, atklātajiem sevišķi smagajiem noziegumiem un ieguldīto darbu dažādu masu pasākumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā pēdējo gadu laikā.

Absolūtais vairākums no aptaujātajiem piekrituši, ka ikvienam iedzīvotājam ir pašam jāiesaistās savas dzīvesvietas drošības problēmu risināšanā (86%). Visai augsta ir arī iedzīvotāju gatavība iesaistīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā rādītāji – kopumā 52% iedzīvotāju izsaka gatavību iesaistīties, kas uzliek par pienākumu policijas darbiniekiem domāt par veidiem kā izmantot šo iedzīvotāju vēlmi sadarboties. Atbildes uz šo jautājumu interesēja arī preses konferencē klātesošos žurnālistus, kas jautāja par policijas palīga institūtu un citām iespējām palīdzēt nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību savā dzīvesvietā. Valsts policijas priekšnieks kā pozitīvu piemēru policijas un sabiedrības sadarbībai minēja Vecāku apvienības, kas darbojas vairākās Latvijas pilsētās kā arī projektu “Kaimiņu drošība”.

Salīdzinoši negatīvāk tiek vērtēti apgalvojumi, kas saistīti ar informētību par policijas darbu un policijas sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem. Tikai 56% iedzīvotāju uzskata, ka pietiekoši informēti par policijas darbu un tikai 24% uzskata, ka policija viņu dzīvesvietā iesaista iedzīvotājus vietējo drošības problēmu risināšanā. Biežāk līdzdarboties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā būtu tie, kuri sevi uzskata par labi informētiem par policijas darbu (57%) kā arī tie, kuriem bijusi saskarsme ar Valsts policiju.

Aptauju veikta ar mērķi iegūt datus arī par sabiedrības galvenajiem uzticēšanās un neuzticēšanās iemesliem policijai, sabiedrības gatavību iesaistīties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, policijas pieejamību kā arī informētību par policijas darbu viņu dzīvesvietā. Dati tiks izmantoti plānojot policijas darbu 2010. gadā.

Pētījums sastāv no divām daļām - pirmā daļa – aptauja par visu Latvijas teritorija tika prezentēta š.g. 14. janvārī, otrā daļa – uzticamība Talsu, Dundagas un Rojas novados kā arī iedzīvotāju drošības izjūta Talsu policijas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā tiks prezentēta 19. janvārī. Plkst. 11.00., Talsos, Talsu policijas iecirkņa apspriežu zālē.

Iedzīvotāju aptaujas veikta projekta “Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas programma “Noziedzības novēršana un apkarošana”.

Prezentācija par iedzīvotāju uzticamību VP

Pilnu pētījuma rezultātu apskatu skatīt sadaļā Publikācijas http://www.vp.gov.lv/?sadala=475Vairāk informācijas:
Ilze Ruķere, projekta vadītāja
T. 67014010
mob. 26442241

un
Normunds Grūbis,
Talsu policijas iecirkņa priekšnieks
T. 63202701
mob. 29417216