Visas aktualitātes Pilnā versija

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Vienotais notikumu reģistrs” 2010. gada 16. jūlijs

                         

              Eiropas Savienība

Valsts policijas preses un sabiedrisko attiecību birojs informē

2010.gada 19.jūlijs

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Vienotais notikumu reģistrs”Projektu finansē “Eiropas Reģionālās attīstības fonds”

Projekta vispārējais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestāžu darbības operativitātes un efektivitātes paaugstināšanai sabiedriskās drošības palielināšanas jomā, apgādājot tās ar informāciju, kura ļauj uzlabot profilakses darbu, kā arī uzlabot dažādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas efektivitāti.

Konkrētais projekta mērķis - izveidot visām valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestādēm vienotu notikumu reģistrācijas sistēmu un tās darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī veikt organizatoriskos pasākumus, kuri ļaus:

  • Ievērojami palielināt operatīvas informācijas pieejamību un paātrināt tās apriti;

  • Palielināt iestāžu sadarbības operativitāti;

  • Nodrošināt iedzīvotājus, uzņēmējus un valsts pārvaldes iestādes ar informāciju.


Projekta ietvaros tiek izstrādāta tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem vienota notikumu reģistrācijas sistēma. Tā uzkrās datus par administratīvajiem pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem vai sabiedriski bīstamiem notikumiem, kuri satur gatavota, notiekoša vai notikuša noziedzīga nodarījuma netiešas pazīmes. Tajā tiks reģistrēti arī notikumi, kuri potenciāli var būt saistīti ar sabiedrības drošības vai personu apdraudējumu (terora akti, slepkavības, uzbrukumi, zādzības, ugunsgrēki, utt.) gadījumiem, kuru novēršanai iesaistīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki vai sniegta palīdzība. Datu ievadē sākotnēji tiks iesaistītas Iekšlietu ministrijas padotības iestādes: Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Nākotnē paredzēta arī citu valsts iestāžu - Muitas, Finanšu policijas, pašvaldību policijas un Militārās policijas u.c. līdzdalība. KNAB, SAB un Prokuratūras darbinieki vienotu notikumu reģistru varēs izmantot kā papildus informācijas avotu.

Projekta realizācija ļaus:

  • valsts tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem par katru reģistrēto notikumu operatīvi iegūt visu informāciju, veicinot šo iestāžu sadarbību konkrēta notikuma ietvaros un palielinot šīs sadarbības efektivitāti;

  • valsts drošības un tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem iegūt pārskatu par visiem notikumiem, veicinot noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un atklāšanu;

  • valsts pārvaldes iestādēm veikt statistisko datu analīzi, izvērtējot veikto pasākumu rezultativitāti, kā arī prognozējot turpmāko attīstību;

  • iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu veidā iegūt statistiska rakstura informāciju par situāciju dažādos reģionos, kā arī konkrētu notikumu aprakstus, veicinot viņu informētību un iesaistīšanu noziedzības apkarošanā.


Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Reģistrēto notikumu statistika” mērķa grupa ir visi valsts iedzīvotāji, kuri to var izmantot dažādās dzīves situācijās (izvēloties dzīves vietu, skolu vai darbu, plānojot atpūtu u.c.). Tā kā pakalpojuma saņēmējam autentifikācija nav nepieciešama, to var izmantot arī tie ārzemnieki, kurus nekavē valodas barjera. Tādejādi pakalpojums aptver visu valsts teritoriju un pieejams visiem iedzīvotājiem (~2 milj.), tāpat mērķa grupa ir visi uzņēmēji, kuri to var izmantot dažādās situācijās (plānojot attīstību vai preču pārvietošanas maršrutus, izvēloties drošības pasākumus u.c.).

2009. gada 24.septembrī starp Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts policiju tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ERAF projektam "Vienotais notikumu reģistrs". Šā gada 15.oktobrī tika pabeigta projekta aktivitāte "Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana". Šā gada 17.novembrī Nodrošinājuma valsts aģentūras iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par atklāta konkursa "ERAF projekta "Vienotais notikumu reģistrs" realizācijas tehniskā uzdevuma izstrāde un tā izpildes autoruzraudzība" uzvarētāju.

11.12.2009. tika noslēgts līgums starp Valsts policijju un atklātā konkursa uzvarētāju SIA "AA Projekts" par ERAF projekta "Vienotais notikumu reģistrs" realizācijas tehniskā uzdevuma izstrādi un Projekta  izpildes autoruzraudzību. 05.03.2010. SIA "AA Projekts" iesniedza Valsts policijai nodevumus "Lietotāju prasību analīze" un "Iespējamo alternatīvu izvērtējums". Nodevumu kopumu "Tehniskā specifikācija" SIA "AA Projekts" iesniedza šā gada aprīlī.    

Pašlaik turpinās 05.05.2010. izsludinātā iepirkuma procedūra konkursam "Par Vienotā notikumu reģistra programmatūras projektēšanu un izstrādi, tehniskās infrastruktūras piegādi un izveidi, saskarņu ar ārējām sistēmām un e-pakalpojumu izvedi, datu migrāciju, personāla apmācību".