Eiropas policijas akadēmija (CEPOL) Pilnā versija

 

 

Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

Eiropas Savienības aģentūra CEPOL darbojas kā nacionālo mācību iestāžu tīkls. Aģentūras viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. CEPOL piedāvā mācību iespējas dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām par aktuāliem jautājumiem, lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras cīnoties pret noziedzību, uzturot sabiedrisko kārtību, likumību un nodrošinot iedzīvotāju drošību, jo īpaši pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības uzlabošanai.

Eiropadome 1999.gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē vienojās, ka jāveido Eiropas Policijas akadēmija, lai izglītotu policijas vecākos virsniekus. 2004.gada oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par CEPOL pārveidošanu par pastāvīgu Eiropas Savienības (ES) organizāciju. 2006.gadā CEPOL tika piešķirts Eiropas Savienības organizācijas statuss. 2016.gada 1.jūlijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula, ar kuru tiek izveidota Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (CEPOL), tādejādi paplašinot CEPOL mandātu.

Pašreiz CEPOL biroji darbojas 28 ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Norvēģijā, Šveicē, Eiropolā, veiksmīga sadarbība notiek ar vairākām ES institūcijām, tādām kā Eiropols, eu-LISA, Eurojust, Frontex, un starptautiskā kriminālpoliciju organizāciju Interpolu. Ar katru gadu sadarbība tiek pilnveidota ar ES kandidātvalstīm un ES kaimiņvalstīm, kā arī ASV, organizējot kopīgas konferences, seminārus un apmaiņas programmu.

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.


Latvijas darbība CEPOL

Lai sekmētu sadarbību ar CEPOL un nodrošinātu Valsts policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku piedalīšanos mācībās, kā arī Latvijā organizētu starptautiskus kursus, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļā ir izveidots nacionālais kontaktpunkts, kurš koordinē un vada CEPOL darbību Valsts policijā un citās tiesībsargājošajās iestādēs Latvijā. Valsts policijas pārstāvji piedalās CEPOL valdē, mācību kursos, elektroniskā tīkla pilnveidē un apmaiņas programmā.

CEPOL augstākā lēmējinstitūcija ir CEPOL valde. Valdes sēdes notiek divas reizes gadā, katru ES dalībvalsti valdē pārstāv viens valdes balsstiesīgais loceklis. Latviju valdē pārstāv pulkvežleitnants Gatis Švika, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks, Sadarbības un attīstības biroja priekšnieks.

Katru gadu CEPOL organizē vairāk nekā 80 aktivitātes (mācību kursus, seminārus un konferences) un vairāk nekā 50 e-seminārus. Arī Valsts policija aktīvi iesaistās CEPOL kursu organizēšanā, organizējot vienu vai divus starptautiskus kursus gadā. CEPOL nacionālās kontaktpersonas pienākumus pilda un atbild par saziņu ar CEPOL aģentūras darbiniekiem virsleitnante Natālija Batova, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā inspektore (tel. 67075468, e-pasts: ).

Otra aktivitāte, kurā piedalās policijas darbinieki, ir CEPOL apmaiņas programma. Ik gadu vairāki Valsts policijas darbinieki gūst pieredzi citās Eiropas valstīs un Latvijā tiek uzņemti kolēģi no citām Eiropas valstīm. Nacionālā apmaiņas programmas koordinatora pienākumus veic Inguna Trule, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un saturu policijas izglītības iestādēs visās ES dalībvalstīs, CEPOL ir izstrādājis vairāk nekā 10 mācību kursu moduļus, piedāvājot gan docētāju, gan studentu rokasgrāmatas. Koordinatore par vienoto mācību moduļu ieviešanu Latvijā – kapteine Zane Pumpure, Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja (tel. 27818857, e-pasts: ).

Liela nozīme CEPOL darbībā ir arī zinātnei. CEPOL atbalsta un veic pētījumus policijas zinātnes (police science) jomā, publisko zinātniski-pētnieciskos darbus E-bibliotēkā, divas reizes gadā izdot zinātniski – pētniecisko rakstu krājumu. Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem un pētniekiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas izmantojot CEPOL elektronisko bibliotēku, kurā atrodamas publikācijas par ES valstu pieredzi un pētījumiem policijas zinātnes jomā, kā arī lasīt E-žurnālus, kas pieejami CEPOL iekšējā tīklā. Par iespēju piekļūt elektroniskajai bibliotēkai un E-žurnāliem, nepieciešams sazināties ar CEPOL zinātnes un pētniecības korespondenti Latvijā Ingunu Truli (tel.67829527, e-pasts: inguna.trule@vp.gov.lv) Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecāko speciālisti.