Statuss:
Noslēdzies
ES karogs

attēlsProjekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" atbalstu. With the support of the Prevention of Fight against Crime Programme European Commission – Directorate – General Justice, Freedom and Security

Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs

 

Projekta mērķi ir palielināt sabiedrības uzticību policijai, veicināt policijas un vietējās sabiedrības partnerību, iesaistot policijas darba plānošanā un novērtēšanā sabiedrības pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas.

Pilotprojekta ietvaros darbs plānots gan Talsu pilsētā, gan rajonā, ar ilgtermiņa ieguvumu – projekta gaitā gūto pieredzi un rezultātus izmantot uz sabiedrību vērstu policijas darba metožu ieviešanai visā Latvijas teritorijā.

Projekta gaitā īpaša uzmanība tiks veltīta likumpārkāpumu profilaksei un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Čehijas Republikas policiju un Čehijas NVO pārstāvjiem.

Projektā gaitā plānotas vairākas aktivitātes tostarp:

 • vietējās policijas darbinieku komandas izveidošana, kas ikdienas darbā izmantos uz sabiedrību vērstas policijas darba metodes (community policing);

 • ievada seminārs par uz sabiedrību vērsta policijas darba metodēm; semināru vadīs Čehijas policijas un NVO pārstāvji;

 • apmācību seminārs "Saskarsmes iemaņas" Talsu policijas iecirkņa darbiniekiem;

 • pieredzes apmaiņas vizīte Čehijas Republikā;

 • teritorijas profila izstrādāšana;

 • regulāras tikšanās ar NVO pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem kā rezultātā tiek izstrādāts uz vietējās sabiedrības vajadzībām balstīts policijas gada plāns un noziedzības novēršanas prioritātes;

 • ikdienas darbs ieviešot uz sabiedrību vērstas policijas darba metodes un iesaistot sabiedrību noziedzības profilaksē un problēmu risināšanā;

 • preventīvo izdales materiālu – brošūru sagatavošana un izplatīšana;

 • socioloģiskās aptaujas par sabiedrības uzticamību policijai pirms projekta uzsākšanas, uzsākot projektu un projekta beigās;

 • sabiedrības informēšanas pasākumi;

 • projekta noslēguma konference, rezultātu izvērtēšana;

 • rokasgrāmatas izstrāde par uz sabiedrību vērstu policijas darba metožu ieviešanu policijas ikdienas darbā, apkopojot praksē pārbaudītas vadlīnijas.

 

Projekta rezultātus plānots izplatīt arī rīkojot vietēja līmeņa seminārus, kā arī izmantot organizācijas Crime Prevention Network pieejamās iespējas.

Kopīgā projekta summa 661.467 Euro. Projekta ilgums 3 gadi. Projekts uzsākts 2009. gada rudenī un noslēgsies 2012. gada pavasarī.

Aptauja par sabiedrības attieksmi pret Valsts policiju un Valsts policijas darba vērtējums, 2009.gads (skatīt šeit http://www.vp.gov.lv/doc_upl/aptauja_viss.pdf)