Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Informācija ieroču atļauju saņemšanai Drukāt

 1. INFORMĀCIJA IEROČU ATĻAUJU SAŅEMŠANAI

Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšana

Lai varētu iegādāties medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir nepieciešams saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un pēc ieroča iegādes un reģistrācijas – ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju.

Ieroča atļaujas saņemšanai personai ir jāvēršas Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana.

Prasības ieroča iegādāšanās un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka šādas prasības, kas jāizpilda, lai varētu saņemt šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju:

- Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroča) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādāšanās personai ir jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci (Ieroču eksāmens).[1] Vairāk informācija pieejama šeit.  

- Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās personai ir jāsaņem mednieka apliecība.[2]

- Pirms vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās personai ir jānokārto arī praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci.[3]

- Paredzētajā ieroča un munīcijas glabāšanas vietā (adresē) jānodrošina ieroča un munīcijas glabāšanas apstākļi (jāierīko metāla seifs vai metāla skapis (metāla kaste), vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzēts rūpnieciski ražots seifs (skat. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1001 „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi” 29. – 32.punktu).

Kārtību, kādā Valsts policija izsniedz ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas (arī cita veida ieroču atļaujas) nosaka Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” (2.nodaļa).

Lai saņemtu ieroča iegādāšanās atļauju fiziskajai personai ir jāiesniedz iesniegums (atbilstoši MK noteikumu Nr.1011 1.pielikumam) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un tā munīcijas glabāšana.

Iesnieguma paraugs pieejams šeit.

Iesniegumu var iesniegt personīgi Valsts policijas struktūrvienībā, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā.

Iesniegumā ir jānorāda:

1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2. kontaktinformāciju – deklarēto dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja ir);

3. tā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, kādu paredzēts iegādāties. Ja šaujamierocim komplektā ir maināmie stobri, norāda to daudzumu;

4. šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādes iemeslus (pamatojumu ieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai);

5. ieroču atļaujas veidu, kādu vēlas saņemt (ieroča glabāšanas vai ieroča nēsāšanas atļauju);

6. paredzamo ieroča un munīcijas glabāšanas vietu (adresi);

7. ieroču eksāmena apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai pašaizsardzības vai sporta šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādei, kā arī medību šaujamieroča iegādei personai, kurai iepriekš ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem vai kurai bija ierobežotas (atņemtas uz laiku) ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas tiesības);

8. Valsts meža dienesta izsniegtās mednieka apliecības numuru un izsniegšanas datumu (tikai B, C vai D kategorijas medību šaujamieroča iegādei);

9. Valsts meža dienesta izziņas par mednieku eksaminācijas komisijā nokārtotu praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra–vītņstobra medību šaujamieroci numuru un izsniegšanas datumu (tikai B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra medību šaujamieroča iegādei);

10. iesniegumam pievienotos dokumentus.

Ja šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci paredzēts iegādāties citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, papildus iesniegumā jānorāda:

1) valsti, kurā ieroci paredzēts iegādāties;

2) ziņas par pārdevēju, ja ir zināmas:

2.1) komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko vai tirdzniecības vietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru, kā arī citu kontaktinformāciju un komersantam izsniegtās ieroču tirdzniecības atļaujas (licences) numuru;

2.2) ārvalsts pilsoņa vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi;

3) ieroča kategoriju, marku (sistēmu) un kalibru, šaujamieroča modeli, sēriju un numuru, ja šāda informācija ir zināma;

4) patronu (ja tās paredzēts iegādāties kopā ar šaujamieroci) daudzumu un, ja zināms, kalibru.

Ja šaujamieroci paredzēts iegādāties citā ārvalstī, papildus iesniegumā jānorāda arī muitas punktu, caur kuru paredzēts ievest ieroci un munīciju Latvijas Republikā, ja tas zināms.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1011 6.punktu,

Iesniegumam ir jāpievieno:

1. fotogrāfija (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem;

2. atzinumi (izziņas) par fiziskās personas veselības stāvokli:

a) psihiatra izziņa, narkologa izziņa un ģimenes ārsta, kura pacientu sarakstā fiziskā persona ir reģistrēta un veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņa;

vai

b) īpašas ārstu komisijas atzinums – medicīniskās komisijas izziņa;

3. apliecības kopija par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopija, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

4. dokumenta kopija, kas apliecina, ka īpašums vai kopīpašums, kurā paredzēts glabāt ieroci un munīciju, pieder attiecīgajai personai (ja attiecīgais īpašums vai kopīpašums nav fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta);

5. mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča saņemšanai mantojumā).

6. sporta organizācijas izziņau, ka fiziskā persona nodarbojas ar sporta veidu, kas saistīts ar šaušanu (tikai B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra sporta šaujamieroča iegādei);

7. Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītas ar šaušanas sporta veidu saistītas sporta federācijas izziņa, kas apliecina, ka fiziskajai personai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs sporta veidā, kas saistīts ar šaušanu, un vismaz otrā sporta klase šaušanā (tikai B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieroča iegādei).

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1011 262.punktu un 10.8. apakšpunktā paredzēto, personai, iesniedzot iesniegumu, ir jānomaksā arī noteiktā valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu, kā arī par ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas izsniegšanu, ja vien persona nav atbrīvojama no noteiktās valsts nodevas saskaņā ar 261.punktu.

Valsts nodevas likmes fiziskajām personām ir paredzētas MK noteikumu Nr.1011 259.punktā.

Ja šaujamieroci paredzēts ārvalstī, personai ir jāsamaksā arī MK noteikumu Nr.1011 259.7.apakšpunktā paredzētā valsts nodeva par ieroču pārvadāšanas (ievešanas Latvijā) atļaujas izsniegšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.1011 16.punkta prasībām.

Valsts policijas struktūrvienība iesniegumu izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

Ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju atbilstoši lēmumam izsniedz attiecīgā Valsts policijas struktūrvienība pēc šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrācijas.[4]

 

Rekvizīti valsts nodevas samaksai par ieroču atļauju izsniegšanu:


Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
saņēmēja iestāde: Latvijas Banka BIC kods
TRELLV22

Saņēmēja konts: LV46TREL1060140913100

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 09131

 


[1] Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību, tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu un maksu par kvalifikācijas pārbaudījumu nosaka Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.80 „Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību”.

[2] Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā (skat. Medību likumu un Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumus Nr.110 „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību”).

[3] Praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci nav jākārto personai, kurai šāds šaujamierocis ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā (skat. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta trešo daļu).

[4] Ieroču reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001 (2.2.apakšnodaļa).

 

2. Informācija personām, kurām izsniegtas terminētās ieroču glabāšanas un nēsāšanas atļaujas saskaņā ar Ieroču aprites likumu, kas bija spēkā līdz 2011.gada 1.janvārim.

 Terminētās ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas pēc to derīguma termiņa beigām ir jāsaņem no jauna! Derīguma termiņš netiek pagarināts!

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” noslēguma jautājumu 289.punkts nosaka: „Fiziskās un juridiskās personas, kurām izsniegtas terminētas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas, 30 dienas pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībā, kas izsniegusi atļauju, jaunas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas saņemšanai atbilstoši šo noteikumu prasībām vai saņem ieroča realizēšanas atļauju.


Iesnieguma paraugs fiziskām personām pieejams šeit.

Iesnieguma paraugs juridiskām personām pieejams šeit.

Lai saņemtu ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju no jauna fiziskajai personai ir jāiesniedz iesniegums (atbilstoši MK noteikumu Nr.1011 1.pielikumam) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē, kurā ierocis reģistrēts.

Iesnieguma paraugs pieejams šeit.

Ja iesniegums jaunas ieroča atļaujas saņemšanai tiek iesniegts savlaicīgi, t.i. 30 dienas pirms attiecīgās atļaujas derīguma termiņa beigām, ir jāmaksā mazāka valsts nodeva, proti, kā par atkārtotas atļaujas izsniegšanu.[1]

Valsts nodevas likme par atkārtotas atļaujas izsniegšanu ir 3 lati (skat. MK noteikumu Nr.1011 259.11.apakšpunktu), bet pēc 2014.gada 1.janvāra - 4,27 euro.[2][1] MK noteikumu Nr.1011 „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” noslēguma jautājumu 290.punkts nosaka:

„Šo noteikumu 289.punktā minētajā gadījumā fiziskā un juridiskā persona maksā valsts nodevu par jaunas ieroču atļaujas izsniegšanu apmērā, kāds noteikts par atkārtotas atļaujas izsniegšanu. Ja fiziskā vai juridiskā persona iesniegumu jaunas ieroču atļaujas saņemšanai iesniedz pēc šo noteikumu 289.punktā minētā termiņa, valsts nodevu par jaunas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas izsniegšanu maksā apmērā, kāds noteikts par attiecīgās ieroču atļaujas izsniegšanu”.

[2] Skat. Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumus Nr.718 „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība", kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.